Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro Benefit stavební prvky s.r.o., Jarkovická 102/10, 746 01 Opava – Vlaštovičky, velmi důležitá. Následující řádky Vám poskytnou přehled o tom, jakým způsobem tuto ochranu zajišťujeme, jaké osobní údaje a za jakým účelem shromažďujeme a zpracováváme. Snažíme se o nejvyšší možnou ochranu, tudíž splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů

Osobní údaje

Osobní údaje obsahují informace o Vaší identitě, například Vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo nebo emailovou adresu. Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám jakékoli osobní údaje sdělovali. V jistých případech však Vaše jméno, adresu, nebo jiný údaj potřebujeme, abychom byli schopni vyhovět Vašemu požadavku. To samé platí například tehdy, když Vám posíláme informační materiály nebo zboží, které jste si od nás objednali. V těchto případech Vás o tomto budeme patřičně informovat. Kdykoliv Vás požádáme o zadání osobních údajů, je to vždy dobrovolné.

Zpracovávání osobních údajů pak probíhá výhradně za účelem poskytnutí požadované služby a ochrany našich oprávněných obchodních zájmů.

Zakázané nakládání s osobními údaji

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze za účelem k tomu určeným. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu. Osobní údaje budou shromažďovány a předány oprávněným vládním institucím nebo úřadům pouze v případě, kdy to bude dáno soudním příkazem či nařízením. Naši zaměstnanci a společnosti poskytující nám služby jsou vázáni mlčenlivostí a řídí se příslušnými ustanoveními GDPR.

Strojově shromažďované neosobní údaje

Během přístupu na naše webové stránky se z technických a organizačních důvodů ukládají následující údaje: jména navštívených stránek, typ prohlížeče a operačního systému návštěvníka, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, jména stažených souborů a IP adresy. Tato data jsou analyzována anonymně a výhradně pro statistické účely, abychom mohli neustále zlepšovat naši internetovou prezentaci a zatraktivňovat naši online nabídku. Tato anonymní data jsou ukládána v zabezpečených systémeOdkazy ch odděleně od osobních údajů a neumožňují vyvozovat cokoli o konkrétních osobách. Vaše osobní údaje i soukromí jsou tudíž stále chráněné.

Děti a nezletilí

Osoby mladší 16 let nesmí bez výslovného souhlasu jejich rodičů nebo zákonných opatrovníků šířit své osobní údaje. Žádné osobní údaje od dětí a mladistvých nepožadujeme, neshromažďujeme a ani nepředáváme třetím stranám.

Odkazy

Pokud použijete externí odkazy, které se nachází na našich in ternetových stránkách, nebude se na ně toto prohlášení o ochraně osobních údajů vztahovat. Kdykoli uvádíme odkazy, snažíme se, aby odpovídaly našim bezpečnostním standardům i zásadám o ochraně osobních údajů. Nelze však ovlivnit, zda se jimi řídí i ostatní provozovatelé. Přečtěte si tedy prosím příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách, které navštěvujete.

Kontaktní údaje

email: info@benefit.cz

tel.: 603 429 451

Benefit stavební prvky s. r. o.

Jarkovická 102/10 746 01 Opava – Vlaštovičky

Obecné informace o využívání cookies

Využívání cookies poskytuje uživatelům našich internetových stránek mnohem více uživatelsky přívětivé služby. To by bez souborů cookies nebylo možné. Na základě dat shromážděných z cookies optimalizujeme naši informační agendu a nabídky. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval používání cookies pro celou stránku. Můžete také smazat dříve použité cookies díky příslušné funkci prohlížeče. Bez použití cookies je nicméně možné, že části stránky budou vygenerované pouze částečně, nebo vůbec. Informace o „speciálních“ cookies K analýze přístupů na naše stránky a k cílené inzerci našich produktů využíváme několik druhů cookies. Využíváme technologie různých poskytovatelů (např. Google, Leady, atd.).

Google cookies

Využíváme službu Google Analytics, která využívá různé druhy cookies, které se mohou časem měnit. Proto je používání Google Analytics popsáno níže jen zevrubně. Tato webová stránka využívá službu Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics umožňuje, aby bylo datům, relacím a interakcím napříč různými zařízeními přiřazeno pseudonymní uživatelské ID. To znamená, že aktivita uživatele může být analyzována napříč různými zařízeními. Tyto cookies neboli textové soubory uložené ve Vašem počítači, jsou použity k analýze naší webové stránky. Používáme funkci „Anonymizace IP adres“, což znamená, že údaje budou zpracovány v některém ze států EU nebo jinou smluvní stranou v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru. Vaše úplná IP adresa může být ve výjimečných případech přenesena na server umístěný v USA a zkrácena tam. IP adresa odeslaná Vašim prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými daty a údaji společnosti Google. Google analyzuje přenesená data našim jménem a poskytuje nám hlášení o přístupu a aktivitě na našich stránkách. Společnost navíc poskytuje další služby spojené s užíváním naší webové stránky a internetu. Z tohoto účelu vychází i náš na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Po 14 měsících, s frekvencí jednou měsíčně, jsou tyto údaje automaticky mazány. Chování cookies si můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud nechcete, aby Google zpracovával Vaše údaje, můžete využít opt-out cookie (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). K tomu si budete muset stáhnout a nainstalovat rozšíření prohlížeče. Chcete-li docílit stejného efektu na všech zařízeních, musíte si na každém z nich toto rozšíření nainstalovat také. Naše webové stránky používají přehledy Google Analytics o demografii. To nám umožňuje generovat přehledy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto informace pocházejí ze zájmově orientované reklamy Google a informací o návštěvnících z řad třetích stran. Tyto informace nelze spojit s žádným konkrétním jednotlivcem. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo úplně odmítnout shromažďování vašich údajů funkcionalitou Google Analytics, jak je popsáno výše.

Cookies Leady

Používáním těchto stránek také souhlasíte se zpracováváním osobních dat firmou Imper CZ s.r.o., která spravuje software Leady (“Leady”). Informace, které budou sbírány pomocí cookies nastavených ve vašem zařízení budou vyhodnocena jako osobní data, a následně zpracovávány Imper, firmou nabízející B2B lead identifikaci. Níže je možné najít podrobné kontaktní údaje. Osobní data jsou zpracovávána, jelikož Leady umožňují zlepšování nabízených služeb nám a našim webovým stránkám (např. pomocí služby “Lead Generation”) přidáváním dat do jejich databáze o firmách. Váš souhlas o zpracování osobních dat můžete kdykoliv zrušit. V případě, že máte zájem o odvolání zpracování osobních dat, kontaktujte nás nebo přímo Leady:

info@leady.cz

Imper CZ, s.r.o.

Nádražní 762/32

150 00 Praha 5

Vymazání a správa cookies

Používání cookies můžete spravovat lokálně ve Vámi používaném prohlížeči. Níže naleznete nápovědu pro ty nejběžnější.

Microsoft Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/jak-odstranit-soubory-cookie-v-aplikaci-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Práva subjektu

Máte právo kdykoliv omezit zpracování Vašich osobních údajů. Pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte správce, jehož kontaktní údaje naleznete na začátku tohoto dokumentu. Níže naleznete seznam Vašich práv jakožto subjektu údajů.

Právo na přístup

Každý subjekt má právo obdržet výpis zpracování svých osobních údajů.

Právo na opravu

Každý subjekt má právo na opravu svých zpracovaných osobních údajů.

Právo na výmaz

Každý subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů za předpokladu, že to není v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Právo na omezení

Každý subjekt má právo omezit další využívání svých zpracovaných osobních údajů.

Právo na vznesení námitky

Každý subjekt má právo vznést námitku proti dalšímu využívání svých zpracovaných osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt má právo požádat o přenos svých zpracovaných osobních údajů třetí straně ve strojově čitelném formátu.

Dozorový úřad

Každý subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je: https://www.uoou.cz/

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je neustále aktualizováno, aby bylo v souladu se stávajícími funkcionalitami, technologiemi a právními předpisy, což se děje v nepravidelných intervalech. Vždy platí prohlášení aktuálně uvedené na této internetové stránce. Poslední aktualizace: Leden 2021